Vedtægter

Vedtægter for Hjørring Skytteforening
Stk. 2. Foreningen er stiftet den 6. September 1863
§1 Foreningens navn og stiftelse
Stk. 1. Foreningens navn er Hjørring Skytteforening med undernavnene Hjørring og Omegns Skytteforening samt Hjørring Skyttekreds. Hjemsted er Hjørring Kommune.
§2 Formål
Foreningens formål er ved skydning og anden kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§3 Tilslutning
Stk. 1. Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland under DGI og derved underkastet disse lands- og landsdelsforenings love og vedtægter.
Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Skydebaneforeningen Danmark og således underkastet denne organisations love og vedtægter.
Stk. 3. Endvidere kan bestyrelsen beslutte at være tilsluttet forbund i Dansk Skytte Union, under Danmarks Idrætsforbund og underlagt disse organisationers love og bestemmelser. Ind- og udmeldelse stadfæstes på næstkommende generalforsamling, ved almindeligt stemmeflertal ..
§4 Medlemmer
Stk. 1. Medlemmer skal have dansk statsborgerskab
Stk. 2. Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, kan dog optages i foreningen, når vedkommende er tilmeldt folkeregisteret med fast bopæl i Danmark eller Sydslesvig. Bestyrelsen kan dispensere herfra.
Stk. 3. Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Udelukkelsen forelægges på førstkommende generalforsamling. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen iht. DGI’s love.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. For at opnå æresmedlems skab fordres en særlig indsats for skytteforeningen, skyttesagen, landsdel s foreninger eller landsforeninger. Æresmedlemsskab tildeles livsvarigt.
Stk. 5. Udmeldelse af foreningen for efterfølgende år skal ske skriftligt inden årets udgang.
§5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er næst efter generalforsamlingen foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen består af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær
e. Et medlem
Stk. 3. på Hjørring Skytteforenings årlige generalforsamling vælges for to år ad gangen:
a. Formand (ulige år)
b. Kasserer (lige år)
c. Tre medlemmer (Et i lige år og to i ulige år)
d. To suppleanter (hvert år for et år ad gangen)
Stk. 4. på førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv.
Stk. 5. Såfremt et medlem udtræder i sin valgperiode, indtræder suppleanten med højeste stemmetal straks i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan godkendes af politiet, udtræder medlemmet straks af bestyrelsen.
Stk. 7. Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 8. Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte udvalg til varetagelse af opgaver, ansvarsområder og andre anliggender. Der kan til særlige opgaver indgå eksterne rådgivere
§6
Stk. 1. Bestyrelsen varetager under ansvar over for generalforsamlingen den daglige ledelse.
Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er mødt. Ved afstemninger kan forslag kun vedtages, når tre medlemmer stemmer for.
Stk. 5. Der føres protokol over det på møderne vedtagne. Protokollen underskrives af de fremmødte. Referat fremlægges i foreningens lokaler, idet behandlingen af personlige forhold udelades.
§7 Hæftelser
Stk. 1. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser for foreningen. Foreningen hæfter alene med den respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentforpligtigelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art jf. §16.
§8 Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år inden den 15. marts og indkaldes med angivelse af dagsorden i henhold til lovene med mindst 21 dages varsel, ved udsendelse af nyhedsbrev eller e-mail til det enkelte medlem – alternativt ved annoncering i byens dagspresse.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer over 14 år med gyldigt medlemsbevis har stemmeret.
Stk. 4. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
§9
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst to tredjedel af de afgivne, gyldige stemmer for forslaget.
§10
Stk. l. Generalforsamlingen vælger mødets dirigent. Indtil dirigenten er valgt, ledes mødet af bestyrelsen. Dirigenten leder mødet i overensstemmelse med dagsordenen og foreningens vedtægter og beslutter, hvorledes tvivlsspørgsmål herom skal afgøres.
Stk. 2. på den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Behandling af indsendte forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer jf. § 5 stk. 3.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. l revisorsuppleant
e. Fanebærer og l suppleant
8 . Eventuelt.
§ll Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 stemmeberettigede stiller krav herom med motiveret forslag til dagsorden. på den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det på dagsordenen anførte motiverede forslag. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger, at kravet er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§12 Tegning
Stk. l. Foreningen tegnes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Dog tegnes foreningen alene af formanden ved optagelse af lån.
§13. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og kassereren afleverer senest 10. februar driftsregnskab og status til revisorerne, der senest 14 dage før generalforsamlingen afleverer det reviderede regnskab til kasseren, således at regnskabet med revisor- og bestyrelsespåtegning, på anmodning kan udleveres til foreningens medlemmer 10 dage forinden afholdelse af den ordinære generalforsamling.
§14 Kontingent
Stk. l. Foreningens kontingent for det efterfølgende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Der opkræves fire kontingenttyper: Familiekontingent, seniorkontingent, børne ungdoms kontingent (medlemmer under 21 år) og passivt kontingent.
Stk. 2. Æresmedlemmer er livsvarigt kontingentfrie.
Stk. 3. Kontingentopkrævning udsendes to gange årligt for henholdsvis sommer- og vintersæson. Kontingent skal være betalt inden et medlem kan deltage i aktiviteter i den sæson for hvilken kontingentet er gældende.
Stk. 4. Rykkere pålægges et administrationsgebyr, der for det efterfølgende år fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres på generalforsamlingen. Administrationsgebyret skal være betalt, for at kontingentbetaling er gældende.
§15 våbenpåtegning
Stk. l. Foreningen kan jf. gældende regler give våbenpåtegning .
stk. 2. Foreningen skal tilbagekalde våbenpåtegning samt underrette politiet. hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for er medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
Stk. 3. Foreningens meølemmer med våbenpåtegning er pligtige til at deltage i foreningens kontrol af våbens tilstedeværelse og våbenpåtegningers gyldighed. Gentagen udeblivelse medfører tilbagekaldelse af vabenpåtegning.
St.k. 4. Medlemmer med våbenpåtegning, der ikke har betalt kontingent senest efter første rykker, vil få tilbagekaldt våbenpåtegning og være hjemfalden til anmeldelse for ulovlig våbenbesiddelse.
Stk. 5. Ved køb af våben og fornyelse af våbentilladelserer er det enkelte medlem forpligtiget til at tilsikre, at der inden for en måned efter modtagelse af våbenlegitimation forevises våben og legitimation mhp. kontrol af våbentype, model og nummer.
§6 Opløsning af foreningen
Stk.l.Foreningen kan kun opløses, når to tredjedele af deltagerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.v. hos DGI Nordjylland.
Stk. 3. Såfremt der i løbet af fem år oprettes en ny skytteforening i Hjørring området, der tilmeldes DGI Nordjylland/Skydebaneforeningen Danmark, tilfalder formuen m.v. denne. I modsat fald tilfalder formuen m.v. Skydebaneforeningen Danmark.
Således vedtaget på generalforsamlinger den 5. marts 2013 og den 23. maj 2013